Specijalizirane obuke

Specijalizirane obuke

U  okviru projekta će se realizirati GIS obuka za odabrane predstavnike direktnih i indirektnih korisnika sa ciljem da se pokaže:

 • potrebni koraci  za pripremu prikupljenih podataka i
 • odgovarajuće korištenje izrađenih karata (mapa) i GDB-a,  kao izlaznog materijala za daljnju analizu i razmatranje.

Analizom iskazanih potreba su utvrđene prioritetne teme za realizaciju Programa izgradnje kapaciteta (PIK) i kreiran plan obuke za kratkoročni period (2023-2024) u BiH za implementaciju UWWTD:

Naziv modula obuke

Institucionalni/pravni aspekti

Tema obuke

Izazovi i preporuke za planiranje u vezi dostizanja ciljeva UWWTD

Prioritetne ciljne grupe

 • MVTEO BiH, MPVŠ FBiH, AVP Sava, AVP Jadran, MPŠV RS, JU VS, Odjeljenje PŠV BD BiH, Odjeljenje za komunalne poslove BD BiH;
 • MOiT FBiH, MPUGE RS, Odjel za prostorno planiranje i imovinsko-pravne poslove BD BiH;
 • Kantonalna ministarstva nadležna za komunalne poslove;
 • Općine i gradovi u FBiH i RS.

Sadržaj obuke

 • Ključni izazovi u vezi dostizanja ciljeva UWWTD;
 • Koncepti, planovi /programi i prakse pregovaranja sa EU;
 • Studija slučaja.

Metode obuke

Radionica sadrži kombinaciju teorijskih predavanja i konkretnih primjera kroz studiju slučaja

Trajanje obuke

Jednodnevna radionica

Planirano vrijeme obuke

2023-2024. godina

 

Naziv modula obuke

Tehnički aspekti

Tema obuke

Definiranje i delineacija aglomeracija-osnovni kriteriji i zahtjevi UWWTD

Prioritetne ciljne grupe

 • MVTEO BiH, MPVŠ FBiH, AVP Sava, AVP Jadran, MPŠV RS, JU VS, Odjeljenje PŠV BD BiH, Odjeljenje za komunalne poslove BD BiH;
 • Kantonalna ministarstva nadležna za komunalne poslove;
 • Općine i gradovi u FBiH i RS.

Sadržaj obuke

 • Osnovni kriteriji i zahtjevi UWWTD za definiranje aglomeracija;
 • Koncepti, planiranje i utvrđivanje aglomeracija;
 • Studija slučaja.

Metode obuke

Radionica sadrži kombinaciju teorijskih predavanja i konkretnih primjera kroz studiju slučaja

 

Naziv modula obuke

Ekonomsko-finansijski aspekti

Tema obuke

EU fondovi, finansijske potpore i modeli finansiranja infrastrukture u vezi dostizanja ciljeva UWWTD

Prioritetne ciljne grupe

 • MVTEO BiH, MPVŠ FBiH, AVP Sava, AVP Jadran, MPŠV RS, JU VS, Odjeljenje PŠV BD BiH, Odjeljenje za komunalne poslove BD BiH;
 • Kantonalna ministarstva nadležna za komunalne poslove;
 • Općine i gradovi u FBiH i RS.

Sadržaj obuke

 • EU fondovi i međunarodne finansijske institucije za finansiranje infrastrukture;
 • Finansijske potpore i modeli finansiranja infrastrukture u vezi dostizanja ciljeva UWWTD;
 • Studije slučaja-finansijski i ekonomski aspekti analize aglomeracija.

Metode obuke

Radionica sadrži kombinaciju teorijskih predavanja i konkretnih primjera kroz studiju slučaja

 

Naziv modula obuke

Informacioni sistemi i baze podataka

Tema obuke

Obrada i razmjena podataka sa institucijama na višem nivou -baze podataka (Entitetska ministarstva/Kantonalna ministarstva/Javne ustanove ili Agencije za vodna područja)

Prioritetne ciljne grupe

 • AVP Sava, AVP Jadran, JU VS, Odjeljenje PŠV BD BiH, Odjeljenje za komunalne poslove BD BiH, MPVŠ FBiH, MPŠV RS;
 • JKP iz FBiH, RS i BD BiH; (Udruženja preduzeća komunalne privrede FBiH i Udruženja vodovoda RS).

Sadržaj obuke

 • GIS, Vodni katastri i struktura baze podataka;
 • Katastar zaštite voda i podaci o odvodnji i prečišćavanju otpadnih voda;
 • Priprema i obrada podataka u JKP za razmjenu sa institucijama na višem nivou.

Metode obuke

Radionica sadrži kombinaciju teorijskih predavanja i konkretnih primjera modela za razmjenu podataka

 

Naziv modula obuke

Tenderska dokumentacija za implementaciju projekata iz EU fondova

Tema obuke

Priprema dokumentacije za nabavke i provedba postupka nabavke za projekte koji se finansiraju iz EU fondova za podršku implementaciji UWWTD

Prioritetne ciljne grupe

 • Kantonalna ministarstva nadležna za komunalne poslove; Odjeljenje za komunalne poslove BD BiH;
 • Općine i gradovi u FBiH i RS (Savezi općina i gradova u FBiH i RS).
 • JKP u FBiH i RS

Sadržaj obuke

 • Tenderska dokumentacija po EU procedurama;
 • Priprema i provedba postupka nabavke;
 • Studija slučaja

Metode obuke

Radionica sadrži kombinaciju teorijskih predavanja i konkretnih primjera kroz studiju slučaja

Obuka za dugoročni period:

U srednjoročnom i dugoročnom periodu je potrebno planirati obuke kroz buduće projekte tehničke pomoći i izgradnje kapaciteta u sektoru voda koji se finansiraju iz  EU fondova i drugih donatora te putem Direkcije za Europske integracije (DEI) i Agencije za državnu službu (ADS) BiH/FBiH/RS.

Lista prioritetnih tema za realizaciju obuke u dugoročnom periodu :

 • Osjetljiva područja i ključni zahtjevi u dostizanju ciljeva UWWTD;
 • Upravljanje i operativni rad UPOV-ima/ ključni problemi, te razmjena iskustava sa opštinama/gradovima u BiH koji imaju izgrađene UPOV-e- Tehnički aspekti u vezi dostizanja ciljeva UWWTD-
 • Potrebe i mogućnosti korištenje ISV-a/VIS-a i GIS alata u vezi dostizanja ciljeva UWWTD;
 • Modeliranja sistema odvodnje;
 • Modeliranje procesa prečišćavanja;
 • Implementacija višekriterijumske analize i analize troškova i koristi;
 • Primjeri dobrih praksi prikupljanja finansijskih sredstava za održavanje sistema;
 • Nacionalne obaveze izvještavanja u vezi dostizanja ciljeva UWWTD;
 • Nekonvencionalne tehnologije prečišćavanja otpadnih voda;
 • Cirkularna ekonomija, Upravljanje muljem iz uređaja za prečišćavanje otpadnih voda.
 • Institucionalno ustrojstvo u Republici Hrvatskoj/Sloveniji u vezi dostizanja ciljeva UWWTD - model ustrojstva;
 • Provedba/ kontrola provedbe ugovorenih projekata i finansijsko-tehničko izvještavanje;
 • Praćenje realizacije građevinskih radova u lokalnoj zajednici;
 • Zahtjevi za monitoring voda –kvalitet i količina efluenta i kvalitet recipijenta u vezi dostizanja ciljeva UWWTD;
 • Osnovni podaci o infrastrukturi od značaja za UWWTD, način prikupljanja, analize i pripreme za baze podataka u BiH;
 • Zahtjevi za informisanje javnosti o rezultatima monitoringa voda -kvalitet efluenta i kvalitet recipijenta u vezi dostizanja ciljeva UWWTD;
 • Informisanje javnosti i pristup informacijama u kontekstu dostizanja ciljeva UWWTD;
 • Klimatske promjene i održivo upravljanje infrastrukturom za prikupljanje, transport i prečišćavanje komunalnih otpadnih voda.
Top