Projektne aktivnosti

Projektne aktivnosti

Implementacija Projekta organizirana u dvije glavne faze:

 • Početna faza i
 • Faza implementacije,

koje su u korelaciji s projektnim zadatkom i rezultatima projekta.

Glavni cilj Početne faze projekta je postići konsenzus projektnih korisnika u vezi s glavnim modalitetima implementacije projekta i predstaviti odgovarajuće rezultate, sa posebnim fokusom na:

 • Okvir za provedbu projekta, usmjeren prvenstveno na institucionalnu postavu, cjelokupnu organizaciju projekta i koordinacijske aranžmane;
 • Radni plan, koji će se koristiti do kraja projekta na temelju lekcija naučenih u Početnoj fazi, uključujući ažuriranje logičke matrice, ocjenu potreba korisnika projekta (vidi Prilog 4) i ažuriranje rasporeda aktivnosti do kraja Projekta;
 • Procjenu održivosti projektnih rezultata.

Aktivnosti u okviru Početne faze:

 • Aktivnost I.1: Uspostavljanje projektnog ureda i mobilizacija ključnih eksperata, uključujući odabir ne-ključnih eksperata
 • Aktivnost I.2: Izrada Radnog plana
 • Aktivnost I.3: Organizacija uvodnog sastanka
 • Aktivnost I.4: Uspostavljanje Upravnog odbora projekta
 • Aktivnost I.5: Organizacija Početne radionice sa relevantnim projektnim korisnicima i dionicima
 • Aktivnost I.6: Priprema priloga: Potrebe korisnika projekta u vezi sa razvojem programa izgradnje kapaciteta za tijela/institucije nadležne za vode u vezi s budućom implementacijom UWWTD (Prilog 4 ovog izvještaja)
 • Aktivnost I.7: Priprema priloga: Plan komunikacije i vidljivosti (Prilog 5 ovog izvještaja)
 • Aktivnost I.8: Priprema i dostava Početnog izvještaja
 • Aktivnost I.9: Organizacija prvog sastanka Upravnog odbora projekta

Pregled relevantne zakonske legislative i rezultata realiziranih projekata 

Analiza projektnih korisnika/dionika

Rezultati koje treba postići u okviru ovog projekta su sljedeći:

 • Rezultat 1:Master planovi aglomeracija u BiH pripremljeni dovoljno detaljno da mogu u potpunosti podržati pripremu novih DSIP-a i APID-a za provedbu UWWTD u BiH, a na temelju procjene trenutnog stanje razvoja sistema prikupljanja/prečišćavanja komunalnih otpadnih voda u BiH i usklađeni sa pripremljenim Programom za implementaciju UWWTD u BiH;
 • Rezultat 2:  Pripremljeni DSIP- Specifični plan za provođenje UWWTD i APID–Akcioni plan za provođenje UWWTD u BiH;
 • Rezultat 3: Pripremljen Program izgradnje kapaciteta koji se odnosi na provedbu UWWTD u BiH

Aktivnosti u okviru faze implementacije:

KOMPONENTA 1: Procjena trenutnog stanja razvoja sistema za prikupljanje/prečišćavanje komunalnih otpadnih voda u BiH

Aktivnost 1.1: Procjena trenutnog stanja pravnog okvira koji se odnosi na  implementaciju EU UWWTD i prijedlozi neophodnih poboljšanja

Aktivnost 1.2: Procjena trenutnog stanja institucionalnog uređenja i kapaciteta glavnih zainteresovanih strana u vezi sa implementacijom EU UWWTD i prijedlog neophodnih poboljšanja

Aktivnost 1.3: Procjena trenutnih izvora finansiranja i potencijalnih šema finansiranja koje će se koristiti za implementaciju EU UWWTD

Aktivnost 1.4: Identifikacija svih naselja sa organskim opterećenjem većim od 500 ES i priprema sveobuhvatnog  tehničkog  inventara  trenutnih sistema za prikupljanje/tretman komunalnih otpadnih voda

 

KOMPONENTA 2: Priprema Master plana aglomeracija komunalnih otpadnih voda u BiH

Aktivnost 2.1: Razvijanje jedinstvene metodologije sa jasno definisanim kriterijumima za delineaciju aglomeracija za otpadne vode u BiH

Aktivnost 2.2: Na osnovu potvrđene metodologije, izvršiti delineaciju svih  aglomeracija za otpadne vode u BiH koje imaju  organsko opterećenje veće od 500 ES

Aktivnost 2.3: Priprema i podnošenje organima za vode svih baza podataka i mapa koje su vezane za aglomeracije otpadnih voda u GIS-u, formatu koji je usaglašen sa pravilima EU o izvještavanju a koje mogu procesuirati postojeć informacioni sistemi za vode u BiH

Aktivnost 2.4: Obezbjeđivanje obuka za relevantno osoblje za dalje korišćenje i uređivanje baza podataka i mapa vezanih za aglomeracije.

 

KOMPONENTA 3: Priprema programa za implementaciju EU UWWTD u BIH

Aktivnost 3.1: Identifikacija kriterijuma za planiranje i projektovanje i priprema projekcija opterećenja otpadnim vodama do 2050.

Aktivnost 3.2: Pripremiti najpovoljniji program pravnih, institucionalnih, tehničkih i ekonomskih mjera za sprovođenje EU UWWTD

Aktivnost 3.3: Procjena investicionih troškova, finansijskih nedostataka i priprema finansijskog plana  za implementaciju EU UWWTD

Aktivnost 3.4: Razviti transparentnu metodologiju sa ponderima za svaki kriterijum i dati prioritet građevinskim aktivnostima za sve aglomeracije na osnovu najrelevantnijih kriterijuma

Aktivnost 3.5: Predložiti najpovoljnije institucionalne aranžmane za implementaciju EU UWWTD koristeći najizvodljivije scenarije za pridruživanje BiH Evropskoj uniji.

KOMPONENTA 4: Priprema DSIP i APID-a

Aktivnost 4.1: Uspostavljanje četiri (4) zvanične radne grupe (RG) kako bi se osiguralo puno učešće odgovornih institucija u skladu sa jasnom transparentnom i dogovorenom procedurom za pripremu DSIP i APID za implementaciju EU UWWTD

Aktivnost 4.2: Izrada DISP-a za implementaciju EU UWWTD u BiH

Aktivnost 4.3: Izrada akcionih planova (APIDs) za implementaciju Direktive EU UWWTD u BiH

 

KOMPONENTA 5: Priprema programa za izgradnju kapaciteta

Aktivnost 5.1: Priprema Programa izgradnje kapaciteta u cilju jačanja kapaciteta organa iz vodnog sektora u vezi sa budućom implementacijom EU UWWTD

Aktivnost 5.2: Izvođenje obuke u okviru Projekta u skladu sa Programom izgradnje kapaciteta, Izvođač će organizovati pet jednodnevnih radionica/obuka

 

ZAVRŠNA FAZA I PREDAJA

Aktivnost C.1: Priprema i dostavljanje Završnog izvještaja

Aktivnost C.2: Organizacija Završne konferencije

 

HORIZONTALNE AKTIVNOSTI

Aktivnost 3.1 Projektna komunikacija, distribucija materijala i promocija projekta;

Aktivnost 3.2 Praćenje projektnih aktivnosti, rezultata, pretpostavki/rizika;

Aktivnost 3.3 Izveštavanje.

Top