O EU UWWTD projektu

O EU UWWTD projektu

Projekat pod nazivom "Izrada Master plana aglomeracija u BiH za učinkovito planiranje i implementaciju EU Direktive o prečišćavanju komunalnih otpadnih voda (EU Urban Wastewater Treatment Directive - EU UWWTD)” započeo je 30. juna 2022. godine (prema nalogu za početak) i trajat će 24 mjeseca, zaključno sa 01. julom 2024. godine. Projekat se finansira kroz Instrument EU za predpristupnu pomoć (IPA) II program.

Ugovarač projekta je Delegacija Evropske unije u Sarajevu.

Opšti cilj ovog projekta je dugoročni strateški cilj, posebno podrška zaštiti okoliša i omogućavanje održivog upravljanja vodnim resursima u Bosni i Hercegovini.

Tokom proteklih nekoliko decenija, zabrinutost za životnu sredinu je dobila sve veću pažnju uglavnom zbog klimatskih promena, kontrole zagađenja, očuvanja biodiverziteta i upravljanja vodnim resursima, koji predstavljaju važne javne preokupacije na lokalnom i nacionalnom nivou. Koncept održivog razvoja i princip predostrožnosti pojavili su se u politikama upravljanja vodnim resursima.

U posljednjih nekoliko godina, Bosna i Hercegovina je uspješno identifikovala administrativnu reformu i sveobuhvatan ekonomski razvoj kao nacionalne prioritete i u tom kontekstu upravljanje vodnim resursima postalo je aktuelno pitanje u javnoj upravi. Usvojen je niz važnih odluka kojima su definisani zadaci racionalizacije korištenja i jačanja zaštite vodnih resursa zemlje.

U okviru opšteg cilja i osiguravanja upravljanja vodnim resursima na pravičan, efikasan i održiv način, svrha ovog Projekta je ubrzanje reformi sektora voda u BiH kroz pripremu tehničkih osnovnih dokumenata usmjerenih na efikasno planiranje i implementaciju EU WFD i EU UWWTD.

Top