O jačanju kapaciteta

O jačanju kapaciteta

Prema projektnom zadatku Ugovarač je trebao, na temelju potreba korisnika projekta, pripremiti Program izgradnje kapaciteta s ciljem jačanja kapaciteta odgovornih za buduću provedbu Direktive o urbanim otpadnim vodama i njihovom tretmanu (EU UWWTD).

U okviru početne i implementacione faze projekta izvršena je analiza potreba za obukom direktnih i indirektnih korisnika na bazi:

  • istraživanja rezultata ranijih projekata koji su realizirali programe jačanje kapaciteta (MEG I (2016-2021); MEG II projekta (2021-2025); WATSAN (faza I) u FBiH i RS (2008-2022); Regionalna mreža za razvoj kapaciteta za usluge vodosnabdijevanja i sanitacije (RCDN). Značajan doprinos u organizaciji navedenih programa obuka imali su Savezi općina i gradova (SOG) u FBiH i RS, Udruženja preduzeća komunalne privrede FBiH i Udruženja vodovoda RS;
  • putem intervjua direktnih i indirektnih korisnika projekta;
  • putem kreiranih upitnika koji su sadržavali potencijalne teme za obukom po različitim aspektima (Institucionalni; Tehnički; ISV, GIS alati i baze podataka; Ekonomsko-finansijski; Informisanje javnosti, monitoring i izvještavanje; te Drugi aspekti vezani za UWWTD),

Identificirana je i potreba za razvojem komunikacijske platforme za pitanja i odgovore između konsultatnata i eksperata  -  korisnika projekta.

Top