Opšte obuke

Opšte obuke

U okviru realizacije projekta su formirane 3 projektne radne grupe (RG) kako bi se osigurala puna uključenost odgovornih institucija, u skladu s  transparentnom i dogovorenom procedurom za pripremu dokumentacije koja se odnosi na zahtjeve EU UWWTD. 
Predstavnici direktnih i indirektnih korisnika projekta nominirani su od strane Upravnog odbora projekta za članstvo u radnim grupama, a rad u radnim grupama doprinosi jačanju njihovih kapaciteta za buduću primjenu zahtjeva UWWTD Direktiveu BiH.

Formirane su sljedeće tri projektne radne grupe:

  1. Radna grupa 1 učestvuje u izradi Master plana aglomeracija za odvođenje i tretman otpadnih  voda u BiH; 
  2. Radna grupa 2 će se baviti primjenom i korištenjem GIS-a u svrhu uspostave aglomeracija za odvođenje i tretman otpadnih  voda u BiH,
  3. Radna grupa  3 će se baviti  izradom DSIP (Plan implementacije Direktive) i APID-a (Akcioni Plan implementacije Direktive);

Članovi radnih grupa pružaju podršku projektnom timu na operativnom nivou, u osiguranju brže komunikacije, davanju komentara i prijedloga u svrhu unaprijeđenija kvaliteta projektnih rezultata.

Top