Master plan aglomeracija u BiH za efikasno planiranje i implementaciju EU UWWTD

Podrška Evropske unije upravljanju i tretmanu otpadnih voda u BiH

O projektu

Tokom proteklih nekoliko decenija, zabrinutost za životnu sredinu je dobila sve veću pažnju uglavnom zbog klimatskih promena, kontrole zagađenja, očuvanja biodiverziteta i upravljanja vodnim resursima, koji predstavljaju važne javne preokupacije na lokalnom i nacionalnom nivou. Koncept održivog razvoja i princip predostrožnosti pojavili su se u politikama upravljanja vodnim resursima.

Posljednjih nekoliko godina, Bosna i Hercegovina je uspješno identifikovala administrativnu reformu i sveobuhvatan ekonomski razvoj kao nacionalne prioritete i u tom kontekstu upravljanje vodnim resursima postalo je aktuelno pitanje u javnoj upravi. Usvojen je niz važnih odluka kojima su definisani zadaci racionalizacije korištenja i jačanja zaštite vodnih resursa zemlje. Pre svega, državna politika u oblasti korišćenja i zaštite vodnih resursa je da obezbedi potrebe stanovništva za piće u domaćinstvima, integrisano korišćenje vodnih resursa, kao i da vodi računa o interesima svih sektora nacionalne privrede. Glavne dužnosti su sprječavanje nepotrebnih gubitaka vode, osiguravanje većeg ponovnog korištenja, smanjenje zagađenja voda rijeka i vodnih tijela, te sprječavanje i kontrola poplava i suša, što sve vodi ka održivom upravljanju vodnim resursima. Ravnopravno, efikasno i održivo upravljanje vodnim resursima predstavljaju vodeće principe koji postavljaju prvi ključni element strateškog pristupa za osiguranje održivog upravljanja vodnim resursima. Uključuje osnovne principe u skladu sa međunarodnim konsenzusom (kao što su obaveze BiH prema Konvenciji o zaštiti sliva rijeke Dunav, Agenda za održivi razvoj 2030, ili u vezi sa Barselonskom konvencijom) i nastavlja se na detaljnije principe u sljedećim pravcima: institucionalni i upravljački; društveni; ekonomski i finansijski; okoliš; informacije, obrazovanje i komunikacije; i tehnološke.

Konkretnije, u okviru općeg cilja i osiguranja upravljanja vodnim resursima na pravičan, efikasan i održiv način, svrha ovog Projekta je ubrzanje reformi sektora voda u BiH kroz pripremu tehničkih osnovnih dokumenata u cilju efikasnog planiranja i implementacije EU. WFD i EU UWWTD.

Top